Ne e respektojmë privacinë tuaj

Ne përdorim “cookies” që t’i mundësojmë webfaqes tonë të funksionojë siç duhet dhe që vazhdimisht të përmirësojmë shërbimet tona. Në rast se dëshironi të deaktivizoni përdorimin e “cookies”, disa pjesë të kësaj faqeje mund të bëhen të paqasshme. Më shumë detaje në Kushtet e përdorimit.

Llojet e Cookies: Teknike, Marketing

Llojet e Cookies: Teknike, Marketing
Parametrat

Kushtet e përdorimit të përmbajtjes të ueb faqes Coolinarika.al


Në vazhdim i gjeni rregullat edhe kushtet me të cilat mund të përdorni përmbajtjet e Coolinarikës. Kështu që ju lusim që me këto të njiheni para fillimit të përdorimit të tyre. Në këtë mënyrë do ti ikim më vonë mosmarrëveshjet edhe pasojat eventuale në lidhje me këtë.

Coolinarika është vula e regjistruar e Podravka d.d.
Ueb faqen COOLINARIKA.AL (më tutje në tekst: Coolinarika) e ka nisur edhe redakton Podravka d.d. (më tutje në tekst: Podravka ose ne).
Këto kushte të përdorimit kanë të bëjnë me përdorimin e ueb faqes Coolinarika.

Me përdorimin e parë të ueb faqes Coolinarika do të konsiderojmë që jeni të njoftuar plotësisht me këto kushte, i keni të qarta edhe i pranoni. Nëse nuk pajtoheni me këto kushte, ju lutemi mos i qaseni Coolinarica edhe mos i përdorni përmbajtjet e saja.

Pamjen edhe përmbajtjen e Coolinarika si dhe kushtet e përdorimit mundemi për shkaqe të caktuara ti ndryshojmë, kështu që ju lutemi që kohë pas kohe ti studioni dhe të njoftoheni me ndryshimet e mundshme. Përdorimin e mëtutjeshëm të Coolinarika do të konsiderojmë pajtimin tuaj për të gjitha ndryshimet eventuale.

Të ashtuquajtur filtrat (cookies)

Të ashtuquajtur filtrat janë dato tekat të vogla të cilat ruhen në kompjuter ose celular kur e vizitojmë ndonjë ueb faqe. Filtrat lejojnë ueb faqes që të “mbanë ndërmend” aktivitetet ose të dhënat e caktuara të vizitorit nga vizitat paraprake, në mënyrë që gjatë vizitës së ardhshme mund të përdoret në mënyrë automatike. Coolinarika përdorë të ashtuquajtur filtrat – grup i të dhënave të cilat shërbejnë si identifikues anonim individual i juaj, ashtu që ueb lokacioni i dërgon edhe i ruan në kompjuterin tuaj. Filtrat përdoren për funksionimin e të gjitha tipareve të ueb lokacionit edhe përvojës më të mirë të përdoruesit në navigim.

Filtrat mundemi me i nda në të përkohshme (session cookies) ose të përhershme (persistent cookies). Filtrat të përkohshëm ruhen përkohësisht në kompjuter edhe automatikisht fshihen pas mbylljes të ueb faqes. Përdoren për marrjen e të dhënave të përkohshme siç janë për shembull gjendja e shportës tuaj në ueb shop.

Filtrat të përhershëm qëndrojnë edhe ruhen në kompjuterin tuaj edhe pas mbylljes të ueb faqes, por më së shpeshti kanë afatin e qëndrueshmërisë. Këto filtrat përdoren që të lehtësojnë qasjen të përdoruesve të regjistruar edhe i ruajnë të dhënat siç janë emri i përdoruesit edhe fjalëkalimi, çka mundëson funksionin “më mban ndërmend” gjatë lajmërimit, kështu që nuk duheni çdoherë të shkruani emrin e përdoruesit edhe fjalëkalimin kur vizitoni këtë ueb faqe. Filtrat të përhershëm mund të qëndrojnë në kompjuter me ditë, muaj, edhe me vite.

Filtrat i ndajmë edhe në filtrat të palës së parë edhe filtrat të palës së tretë. Filtrat të palës së parë vijnë nga ueb lokacioni në të cilën gjendeni momentalisht, ndërsa filtrat të palës së tretë vijnë nëpërmjet shpalljeve ose nëpërmjet serviseve nga jashtë prej ueb faqeve tjera. Filtrat të palës së parë përdoren përveç për funksionimin e drejtë të ueb faqeve, edhe për përcjelljen statistikore të aktiviteteve në ueb faqe.  Të dhënat të cilat grumbullohen për këtë qëllim përfshijnë IP adresën e përdoruesit, të dhënat mbi përmbledhësin, gjuhën, sistemin operativ edhe të dhënat tjera statistikore standarde të cilat grumbullohen edhe analizohen vetëm në formë anonime edhe masive.

Gjatë qasjes ueb lokacionit, filtrat të Coolinarika identifikojnë parametrat e kërkuesit, por jo vetëm të vet përdoruesve. Shkurt, qëllimi i filtrave është qëllim mirë, nuk janë të dëmshëm dhe nuk mbajnë viruset edhe mundësojnë përvojë më të mirë të përdoruesit gjatë navigimit.

Nëse nuk pajtoheni me përdorimin e filtrave, mundeni lehtë me i fshi (ose pengoni) në kompjuterin tuaj me ndihmën e rregullimeve të përmbledhësit të cilin e përdorni. Më shumë informata mbi kontrollin e filtrave i gjeni në dispozicion në faqet e përmbledhësit të cilin e përdorni ose në www.allaboutcookies.org.

Pasi që qëllimi i filtrave është përmirësimi edhe mundësimi i përvojës sa më të mirë të përdoruesit gjatë përdorimit të ueb lokacionit tonë edhe proceseve të saja në shtrirje të plotë të funksionalitetit të tyre, vini re që me pengimin ose fshirjen e filtrave mund të pamundësoni funksionimin e karakteristikave të ueb lokacionit ose shkaktoni punë edhe pamje të ndryshme në përmbledhësin tuaj.

Statistika e përdorimit të ueb faqes

Ueb faqja Coolinarika përdorë veglën Google Analytics për përcjelljen statistikore të aktivitetit të përdoruesit. Aktiviteti i përdoruesit përcillet për shkak të sigurimit të funksionimit të drejt të ueb faqes si dhe me qëllim të përmirësimit edhe avancimit të përvojës së përdoruesit. Google Analytics nuk mundëson identifikimin e përdoruesit, edhe pse përpunon disa llojet të dhënave private siç është IP adresa. Kjo arrihet me bashkimin e të dhënave si dhe teknikave të anonimizimit siç është maskimi i IP adresës.

Në mënyrë që të ju ofrojmë përvojë sa më të mirë të përdorimit dhe në mënyrë efikase planifikojmë aktivitetet e ardhshme, përdorim veglën Google Analytics Advertising Reporting Features i cili ofron mundësinë e marrjes së të dhënave për gjininë, moshën edhe interesat e përdoruesit. Këto të dhëna janë të bazuara në filtrat të palës së tretë, edhe gjithashtu janë anonime dhe nuk mund të shërbejnë për identifikimin e përdoruesit.

Informata të detajuara lidhur me këtë shërbim edhe filtrat të cilat i përdorë, edhe mundësive të përdoruesve ta rregullojnë përcjelljen e aktivitetit të tyre, janë në dispozicion në: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

PËRDORIMI I PËRMBAJTJES SË COOLINARIKA

Përdorimi i materialeve edhe përmbajtjes së Coolinarika lejojmë vetëm për nevojat personale.

NUK LEJOJMË:

 1. përdorimin e cilës do përmbajtje ose pjesës së saj për qëllime komerciale, pa lejen tonë paraprake me shkrim e cila jepet në formë të caktuar të CC licencës. Përdorimi për qëllime komerciale konsiderohet realizimi i fitimit në të holla drejtpërdrejt (me shitje, ofrim edhe/ose reklamim të përmbajtjes e cila përmban materialet të publikuar në Coolinarica) edhe jo drejtpërdrejt (me përdorimin e përmbajtjes në Internet në platformën ku publikohen shpalljet të paguara ose të ngjashme)
 2. përdorimin e përmbajtjes edhe funksionaliteteve të Coolinarikës në mënyrë e cila mund të shkaktoj dëme neve, përdoruesve tjerë, partnerëve tonë ose cilit do person të tretë
 3. çfarë do pengimi ose pamundësimi i përdorimit të Coolinarikës përdoruesve tjerë
 4. grumbullimin e pa autorizuar, ruajtjen, bartjen edhe përdorimin e çfarë do të dhënave personale të përdoruesve të Coolinarikës

Nuk përgjigjemi për çfarë do dëmi, të drejtpërdrejt ose jo drejtpërdrejt, i cili shkaktohet me këto veprime të cilit do përdorues ose personit të tretë.

Me përdorimin e përmbajtjes së Coolinarika pajtoheni që në masë më të madhe të lejuar me rregullat juridike në fuqi Podravka nuk mbanë kurrfarë përgjegjësie për çfarë do veprim ose lëshim gjatë leximit ose shkëmbimit të përmbajtjes edhe pasojat e tyre të mundshme, si dhe përgjegjësinë për dëmin e shkaktuar përdoruesve tjerë ose personave të tretë për shkak të publikimit të kësaj përmbajtjeje.

PËRMBAJTJA E COOLINARIKA edhe E DREJTA E PRONËS INTELEKTUALE

Në Coolinarica ju mundësojmë të përdorni përmbajtjet e ndryshme.

Do të provojmë me përpjekje të arsyeshme që Coolinarika edhe të gjitha përmbajtjet e saja të jenë në dispozicion në çdo kohë, në pajtim me këto kushtet e përdorimit.

Deri te masat më të mëdha të lejuara me rregullat juridike në fuqi e largojmë përgjegjësinë tonë për çfarë do dëmi të shkaktuar përdoruesve tjerë ose personave të tretë në lidhje me përdorimin ose besimin në cilën do përmbajtje.

Në faqet e Coolinarika paraqiten materialet përmbajtja e të cilave është e mbrojtur me të drejtën e autorit (p.sh. tekstet, fotografitë, vizatimet) edhe me të drejtat tjera të pronës intelektuale (logotipet, shenjat mbrojtëse edhe të ngjashme). Çdo përdorues i ueb faqes Coolinarika mbanë përgjegjësinë personale për respektimin e të drejtës së huaj të autorit edhe të drejtave tjera të pronës intelektuale të cilat kanë të bëjnë me përmbajtjen në dispozicion të ueb faqes Coolinarika. Kështu që ju lusim që të njoftoheni mirë me përmbajtjen e këtij seksioni në mënyrë që të respektoni në tërësi të drejtat e huaja të pronës intelektuale.

Rregullat e përgjithshme. Përmbajtjet të mbrojtura me pronë intelektuale si përdorues mund ti përdorni vetëm për qëllime personale jo komerciale. Podravka është bartës i të gjitha të drejtave të pronës intelektuale në Coolinarica përveç nëse nuk është ndryshe e theksuar.

NUK LEJOJMË:

 1. përdorimin e përmbajtjes e cila gjendet në Coolinarica për qëllime komerciale, çka përfshin marrjen, reproduktimin, dhënien me qira, distribuimin, publikimin, paraqitjen publike edhe paraqitjen pa pëlqimin me shkrim paraprak të Podravkës
 2. që përmbajtjet të cilat gjenden në Coolinarica të përdoren me qëllimet e promovimit, respektivisht publikimit të cilit do produkte ose shërbimi pa lejen me shkrim paraprake të Podravkës
 3. që përmbajtjet të cilat gjenden në Coolinarica të përdoret me qëllim të shitjes të secilit produkt ose shërbimi pa lejen paraprake me shkrim të Podravkës
 4. ndryshim, përkthim, adaptim ose çfarë do përpunim të këtyre përmbajtjeve për qëllime komerciale pa lejen paraprake me shkrim të Podravkës

KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË PËR DËMIN

Përkundër përpjekjeve të arsyeshme të bëra, nuk garantojmë që Coolinarika, respektivisht të gjitha përmbajtjet e saja do të jenë gjithmonë në dispozicion, edhe që përmbajtjet nuk do të kenë gabimet edhe programet kompjuterike të cilët munden me shkaktu dëme përdoruesve tjerë ose personave të tretë (p.sh. viruset, krimbat edhe të ngjashme).

Deri në masën më të madhe të lejuar me rregullat juridike në fuqi përjashtojmë përgjegjësinë:

 1. për çfarë do dëmi të cilin përdoruesit ose personat e tretë shkaktojnë ose përjetojnë në lidhje me përdorimin e ueb faqes, sidomos në raste të keqpërdorimit, shkatërrimit ose dëmtimit të përmbajtjes ose funksionit, edhe të ngjashme
 2. për dëmin e bërë përdoruesve edhe/ose personave të tretë për shkak të mos dispozicionit të përkohshëm të ueb faqes, respektivisht të përmbajtjes së caktuar ose funksioneve
 3. për çfarë do dëmi të shkaktuar përdoruesve ose personave të tretë me ndryshimin ose heqjen e përmbajtjeve të caktuara, funksioneve, shërbimeve, dizajnit, konceptit të Coolinarika ose tërë Coolinarika

Data e ndryshimit të fundit: 23.8.2019.